Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het basisonderwijs, de bui-tenschoolse opvang en voorschoolse opvang. Vanaf groep 1 tot en met 8 krijgt elk kind minimaal een keer per week in de klas muziekles van professionele orkest-musici en muziekvakdocenten, die zich speciaal voor dit type onderwijs bijscholen. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combinatie van een doorgaangaande leerlijn, buitenschoolse talentontwikkeling, sociale verbinding in de wijk én onder-nemerschap.
Duurzame muziekeducatie heeft een positieve invloed op de ontplooiing van het menselijk potentieel. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat actief muziek maken het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogt en vooral het ab-stractievermogen en het analytisch denken verbetert. Gezamenlijk musiceren, versterkt het groepsgevoel en discipline, evenals de sociale en emotionele vaar-digheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Het actief spelen van en luisteren naar muziek heeft juist bij kinderen een positieve en stimulerende invloed op de neurologische ontwikkeling van de hersenen en taalvaardigheid. Muzikale intelligentie is een essentieel aspect voor groei en ontplooiing. Voor Hallo muziek is het bevorderen van creativiteit, in combinatie met de wetenschappelijke studies, vertrekpunt voor muziekeducatie binnen het curriculum van de basisschool.

Hallo Muziek haalt de methodes en expertise o.a. Engeland, waar dit type muziek-onderwijs al meer dan 20 jaar gangbaar is en zelfs nationaal beleid is van de Rijksoverheid. Kernbegrippen binnen de Hallo Muziek methodiek zijn ontdekken, verbinden en verankeren. In Engeland werkt Hallo Muziek samen met DaCapo founder Jane Cutler en community musicians als onder andere Phil Mullen (adviseur Engelse overheid). Na 8 jaar duurzaam muziekonderwijs door Hallo Muziek kan een kind zeer goed meerstemmig zingen, noten lezen, samenspelen in een orkest, ten minste acht instrumenten bespelen, improviseren en compone-ren. Schoolvoorstellingen, samen met orkestmusici uit bekende Nederlandse or-kesten, zijn onderdeel uit van het curriculum. Voor kinderen in het speciaal onder-wijs is een doorgaande leerlijn in ontwikkeling.
Na pilots op diverse basisscholen in 2011 en 2012 is Hallo Muziek als culturele ondernemer actief in Haarlem en Zaandam (samenwerking met ‘Muziek maakt school’), zowel binnen de schools als buitenschools. Op 27 november 2013 klonk het startschot van de samenwerking met Stichting Openbaar Onderwijs Noord in Amsterdam, waarbij 1.200 kinderen in 50 groepen in een keer zijn gestart. Hallo Muziek bereikt op dit moment zo’n 4.000 kinderen.